Profil


Advokátska kancelária JUDr. Lena Mišalová poskytuje klientom – fyzickým aj právnickým osobám - komplexné právne poradenstvo a právne služby v oblasti slovenského práva vrátane zastupovania klientov v konaniach pred súdmi ako aj pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Kancelária ponúka právne služby a poradenstvo založené na profesionálnom prístupe, spoľahlivosti a etike. Snahou kancelárie je nájsť pre klienta efektívne riešenie, a to nielen z pohľadu finančného, zohľadňujúce špecifiká konkrétneho prípadu.

Kontakt


JUDr. Lena Mišalová
advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 6571

JUDr. Lena Mišalová
konkurzný správca zapísaný v zozname konkurzných správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1990

Office
Radlinského 47
026 01 Dolný Kubín
(2. poschodie, budova za parkoviskom a rampou)

Tel.: 0908 727 939
E-mail: advokatka@misalova.sk, spravca@misalova.sk

IČO: 37577433
DIČ: 1046286505